Nagar Palika Parishad, Bahraich

District - Bahraich

S.No. Ward Name
1 Raipur Raja
2 Chandmari
3 Mansoor Ganj
4 Khatri pura
5 Ghasiyari pura
6 Wazeer Bagh
7 Badi Haat
8 Freeganj (Chawni)
9 Hamzapura
10 Maholipura
11 Dhankutti Pura
12 Dargah Shareef
13 Chandpura
14 Bakshipura
15 Kanoongo Pura Dakhshini
16 Salarganj
17 Kanoongo Pura Uttari
18 Washeerganj Uttari
19 GulamAli Pura
20 Brahmani Pura